Site Overlay

SAJTÓANYAGBAN

Ahol nincs link, ott nem találtuk az eredeti sajtóterméket.
Reményeink szerint ez a rész folyamatosan bővülni fog.

1957

Ghircoiașiu, Romeo: Creația muzicală maghiară din R.P.R. (Magyar zenei alkotóművészet a R.N.K.-ban), Muzica, VII.7. sz.10.

1958

Hegyi István: A zenei alkotás időszerű kérdései, Igazság, jún. 24.

Márki Zoltán: Az új Kodály-emlékkönyv, Korunk, XVII. 4.sz. 602.

Várnai Péter: A zenetudományi Tanulmányok VI.kötete Kodály Zoltán 75. Születésnapjára, Muzsika, 5. Sz. 43.

1960

Dankanits Ádám: A régi enyedi nyomda kiadványai, NyIRK IV. 1-2.sz. 156.

1961

Ghircoiasiu, Romeo: Cluj (Kolozsvár), Muzica, XI.7.sz.43,44.

Ördög Béla: A város (Bánffyhunyad), Igazság, febr. 3.

Szabolcsi Bence: A magyar zene évszázadai II.117.

Rajeczky Benjamin: Musikforschung in Ungarn 1936-1960. Studia Musicologica, II. 3-4. füzet 248.

1962

László Ferenc: Jegyzetek a zenei publicisztikáról, Korunk, XXI. 3.sz. 389, 390.

1963

B(alogh) E(dgár): A nyelv-és irodalomtudomány időszerűsége, Korunk, XXII.7.sz.992.

Heszke Béla: A román zene története, Bp. 1963. 110.

1964

Bónis Ferenc: Az Apponyi-kézirat magyar táncai, Magyar Zene, V.6.sz.569.

Hoffman, Alfred: Dezvoltarea muzicologiei. Istoria artei, II.1.sz. 49-69.

1966

Ghircoiașiu, Romeo: Les melodies roumains du XVI-XVII.siecles (XVI-XVII. Századi román dallamok), Musica Antiqua Europae Orientalis, Warsawa, 432, 440.

1967

Xxx Két érdekes előadás, Igazság, jan. 13.

Csomasz Tóth Kálmán: Zenetudományi tanulmányok I-X. Studia Musicologica, IX.1-2.sz.249, 250.

1968

Bartha Sándor: Egyetem kívánság szerint, Igazság, jún.8.

Bartha Sándor: Tizenkettedszer, Igazság, nov. 21.

Könczei Ádám: Egy elrajzolt pályakép (Ősz Sándor), Igaz Szó, XVI. 2.sz. 275.

Vita Zsigmond: Tudománnyal és cselekedettel, KK Buk. 294, 300.

1969

Banner Zoltán: Nagy István elfelejtett éneke, Utunk, XII. 21.sz. 9.

Brâncuși, Petre: Istoria muzicii românești (A román zene története), Compendiu (Kompendium), Buc. Editura muzicală. 77. 234, 56

Dorneanu, Bogdan: Lucrări de muzicologie (Zenetudományi dolgozatok) 4. köt., Muzica, XIX. 5.sz. 38.

Huszár Sándor: Lexikonszerkesztők asztalánál. Szabálytalan sajtókonferencia, Utunk, XXIV. 45.sz. 4.

Machold Robert: Lucrări de muzicologie 2 u(nd) 3. Die Musikforschung, XXII. 3.sz. 382, 384.

Papp Géza: A kóruséneklés hazai múltjából, Szerk. Bónis Ferenc Magyar Zenetörténeti Tanulmányok Szabolcsi Bence 70. Születésnapjára. Bp. 100.

1970

Banner Zoltán: Láthatóvá tenni városokat (Lakatos István 75 éves), Utunk, XXV.14.sz. 9.

Kóródy Elek: A kolozsvári szférák zenéje (Beethoven ciklus a rádióban), Utunk, XXV. 22.sz. 11.

László Ferenc: K. Molnár Irma: Ismertem Bartókot, Utunk, XXV. 40.sz. 5.

Papp Géza A XVII. Század .énekelt dallamai. Régi Magyar Dallamok Tára II. Bp. 9. 54.

1971

Balogh Edgár: Munka közben az irodalmi lexikonról, A Hét, II. 6.sz. 5.

Bokor Ilona – Simonffy Katalin: Készülő zenei könyvek, Igazság, ápr. 2.

B(okor)-S(imonffy): A Kriterion idei terveiből, A Hét, II. 17. Sz. 8.

Breuer János: Bartókról – másképpen, Muzsika, XIV. 2. sz. 28

F(lórián) L(ászló): Bartók Béláról – külföldön, Magyar Hírlap, febr. 24.

Katona Szabó István: Benkő András. Új Élet lexikona, Új Élet, XIV. 12. Sz. 18. (képpel)

László Ferenc: A zene Kriterionja, A Hét, II. 53.sz. 17.

l(ászló): Művelődés, A Hét, II. 37.sz. 8.

l(ászló): Hazai zenetörténet, A Hét, II.50.sz. 8.

Pávich Zsuzsánna: Három Bartók-kiadványról (Bartók Béla levelei, Székely Júlia: Bartók élete, Benkő: Bartók Béla romániai hangversenyei), Theológiai Szemle, XIV. 6-8.sz. 254.

Pintér Lajos: Benkő András: Bartók Béla romániai hangversenyei, Könyvtári Szemle, XV. 1.sz. 47-48.

Radacineanu, Gabriela: Viorel Cosma: Muzicieni români, Művelődés, XXIV. 5.sz. 46.

Szekernyés János: Bartók és a Zenei Szemle, Utunk, XXVI. 16.sz. 10.

1972

(antalfi): A Korunk zenei száma, A Hét, III.27.sz. 8.

Banner Zoltán: Bevezető a Párbeszéd az alkotóval cÍmű sorozathoz, Utunk, XXVII. 10.sz.?

Beke György: A Művelődés naptára, A Hét, III.27.sz.2.

Beke György: A Romániai Magyar Irodalmi Lexikon műhelyében, Előre, jún. 10.????

1974

Antal Márton: Korunk-évkönyv 1974, Magyar Nemzet, febr. 17.7

Angi István: Méltó köszöntés (Seprődi János), Utunk, XXIX.20.sz. 3. (képpel)

Bartha János: Seprődi János. Válogatott zenei írásai és népzenei gyűjtése, Művelődés, XXVIII.1.sz. 57-58.????

Demény János: Seprődi János válogatott zenei írásai és népzenei gyűjtése, Tiszatáj, XXVIII.9.sz. 91-92.

Fodor András: Bartókról Romániában, Jelenkor, XVIII. 9.sz. 655-656.

László-Bakk Anikó: Bartókról – nálunk, A Hét, V. 12. sz. 8-9.

Sárosi Bálint: Seprődi János, Muzsika, XVI. 10.sz. 24-25.

Simonffy Katalin: Új zenei könyvek (Ba, Seprődi), Előre, máj. 16.

Murgu Pál: Bartók–dolgozatok, Brassói Lapok, III. sorozat, 13.sz.5.

Szabó T. Attila: Seprődi János, az ember és a tudós hagyatéka. Emlékezés születése százados évfordulóján, A Hét, V. 27.sz. 8.

Verestóy Ilona: Gyarapodó zenetudományunk, Vörös Zászló, máj. 11.

1975

Angi István: A Bolyaiak a zene világában, Utunk, XXX. 50. sz. 2.

Angi István: Zene és esztétika, KK Buk. 28.

Lakatos István: Zeneíró Bolyaiak, Igazság, szept. 16.

László Ferenc: Benkő András, A Bolyaiak és a muzsika, Művelődés, XXVIII. 12.sz.45.

Rónai István: A zenei élet Bolyaija, A Hét, VI. 41. Sz. 5.

Szőcs István: Két könyv a Bolyaiakról (Benkő Samu, Benkő András kötete), Előre, aug. 29.

Vicol, Adrian: Bartók-dolgozatok, Revista de etnografie și folclor, t. 20.,1975. 1.100

1976

Sonkoly István: Benkő András, a Bolyaiak zeneelmélete, Alföld, XVII. 3. sz. 77-78.

Gyimes Ferenc (összeállította): Magyar nyelvű zenei könyvek a közművelődési könyvtárakban (Ajánló jegyzék), Bp. 106, 119, 504, 754, 1198. sz.

1977

Berlász Melinda: A Bolyaiak zeneelmélete, Studia Musicologica, XIX, 443-444.

Breuer János: Drei Bartók-Bücher, Documenta Bartókiana V. Bp. 212-213.

Vas István Ákos: A közelmúlt Bartók-irodalma, Könyvvilág, XXII.11.sz. 21.

1978

Csomasz Tóth Kálmán: Maróthi György és a kollégiumi zene, Bp. 115-116.

Katona Ádám: Zenetudományi Írások, Igaz Szó, XXVI. 1. sz. 61-63.

László Ferenc: Scrieri muzicologice în limba maghiară (Magyar nyelvű zenetudományi írások), Muzica, XXVIII. 1.sz. 41-42.

László Ferenc: Romániai magyar zenetudomány, A Hét, IX. 1. sz. 4.

Sándor István: Seprődi János, Válogatott zenei írásai és népzenei gyűjtése, Ethnographia, LXXXIX. 1. Sz. 145-146.

1979

Balog G. Attila: Bolyai János jel-és közléstana, Tett, III.évf. 11 sz, 11 old.

Katona Ádám: Művelődéstörténeti Tanulmányok, Igaz Szó, XXVII. 10. sz. 354.

Petersen, Peter: Documenta Bartókiana, Musica, XXXIII. 4.sz. 386 Neue Folge, Heft. 5.

Zika Klára: Az enyedi kollégium krónikája, Magyar Nemzet, júl. 22. (Interjú Vita Zsigmonddal)

1981

Fancsali János: Agenda muzicală clujeană (Kolozsvári zenei krónika), Muzica, XXXI. 3. Sz. 38 (Kájoniról szóló előadás)

K. Kiss Gyöngy: Korszerű tudományos gyűjtemény (MtT) Igazság, szept. 12.

László Ferenc: Tanítás, ösztönzés (Tz. Í. 1980), Utunk, XXXVI. 7.sz. 1-2.

László Ferenc: Zenei élet, Szerk. Koppándi Sándor: A romániai magyar nemzetiség. KK Buk. 479, 499, 500. Ugyanaz románul a megfelelő helyeken (Ba kéziratos jegyzeteivel).

1982

Horváth László: Hol található Bolyai János hegedűje, A Hét, XIII. 17. Sz. 4.

Koppándi Ágnes: 60 éve, 1923-ban született Benkő András. Művelődés, XXXV. 11. sz. 48. (1983. januári naptár)

B(rânduși) N(icolae): Simpozion de muzicologie (Zenetudományi ülésszak), Muzica, XXXII. 12. sz. 28.

László Ferenc: Ezentúl elvárom, A Hét, XIII. 8. Sz. 7.

Márki Zoltán: Szemle és szemlélet, Előre, márc. 19 (Pintér Lajos: Enescu)

Mátyás Árpád: Levélféle Szilágyi Zsoltnak, Előre, márc. 28.

Cosma, Viorel: Primele afirmări ale muzicii lui Joseph Haydn în România, Muzica, XXXII. 10. sz. 31.

1983

László Ferenc: Az egyetlen, A Hét, XIV. 22. sz. 6. Ua. L.F.: Zenén innen, zenén túl. Publicisztikai írások. KK Buk. 1987. 140-142.

1984

Csire Gabriella: A tudomány tükrében, Előre, márc. 15.

László Bakk Anikó: Zenetudományi írások (1983), A Hét, XIV. 13. sz. 7.

Török Viola: Két kimagasló zenei esemény, Megyei Tükör, júl. 3.

1985

Csire Józse: „Amire a fiatal nemzedék nem vállalkozhat.” (Lakatos István), A Hét, XVI. 3.sz. 5.

Kacsir Mária: Művelődés a kastélyban. V. Kondor Ágnessel folytatott beszélgetés, A Hét, XVI. 16. sz. 3.

László Ferenc: A tizedik évtized küszöbén: Lakatos István, Utunk, XL. 9. Sz. 7.

László Ferenc: Habemus lexikon (Brockhaus- Riemann), Muzsika, XXVIII. 1. Sz. 45.

1986

Balázs Endre: A századforduló középiskolájának énektanítási törekvései, Az ének-zene tanítása, XXIX. 3. sz. 128 (Seprődi kapcsán)

1987

Báró Hajnal: Sikeres rendezvénysorozat a Homoród mentén, Új Élet, XXX. 20. sz. 15.

Kovács L. Attila: Benkő András. Zenei kislexikon, Buk. 1986, Református Szemle, LXXX.1. sz. 70-72.

László Ferenc: Zenén innen, zenén túl, KK Buk. 61, 62, 73, 77, 140-142, 143.

László Ferenc: Zenetudomány (1947-1987), Utunk, 52 sz. 7.

Sava, Iosif: Motivul B.A.C.H. în istoria muzicii, S.I.: 1001 audiții. Fișe. Conspecte. Eseuri. Buc. 108-115., B.A.: 110, 112.

László Bakk Anikó: Hogyan lettem zenepedagógus? Korunk, XLVI. 5. sz. 427.

1988

Balla Zsófia: A pedagógiai álom (ZtÍ 1986), Utunk, XLIII. 7. sz. 4.

Vita Zsigmond: Tisztelt Szerkesztőség! A Hét, XIX. 14. sz. 4.

xxx Premiile Uniunii Compozitorilor pe anul 1987 (A Zeneszerző Szövetség díjai 1987-re), Muzica, XXXVIII. 5. sz. 11. (Zenei kislexikon)

1989

Csíky Boldizsár: Tanárunk, Szász Károly, A Hét, XX. 38. sz. 4.

Legány Dezső: Szerk. Benkő András, Zenetudományi Írások. KK Buk. 1986, Magyar Zene, XXX. 22. sz. 3.

1990

Tófalvi Zoltán: Erős várunk az ének (Romániai Magyar Zenetársaság), A Hét, XXI. 22. sz. 3.

1991

Herédi Gusztáv: Zenetársaság, Romániai Magyar Szó, jún. 13.

László Ferenc: Helyzetkép a romániai magyar zenei szakírásról, Korunk, XLIII. 12 sz.

1992

? Barabás István: Lapszemle (Székely Útkereső), A Hét, XXIII. 49-52. sz. 2. ?

1993

László Attila: Benkő András 70 éves, Háromszék, jún. 23.

1995

1996

Dávid István: Műemlék orgonák Erdélyben. Polis, Kv, Balassi Kiadó, Bp. 40.

E.N.: Az olasz-magyar kapcsolatok históriája, 09. 26

Fekete Csaba: Istentisztelet, kerekasztal és kórustalálkozó Zilahon, Mez. III. 510.

Fekete Csaba: Magyar református énekeskönyv… Bp. 1996, Mez. III. 489-491.

Kálmán Lajos: Énekeskönyvünk esélyei, Zsoltár, III. 4. sz. 15-16.

Németh Júlia: EMKE-tervek, EMKE-díjak, Szabadság, 1996. nov. 25.

S. Muzsnay Magda: Műemlék orgonák Erdélyben, Szabadság, nov. 13.

1997

Bereczky János: A féltő szeretet szava, Reformátusok Lapja, jan. 12.

Csiha Kálmán: A hálás szeretet szava, Reformátusok Lapja, jan. 12.

Fekete Csaba: A Magyar Református énekeskönyv’96 értékelése. Nézőpont. Vitaindítóul összeállította F. Cs., Mez IV. 2. sz. 246.

Karasszon Dezső: A szigorú szeretet szava, Reformátusok Lapja, jan. 12.

Máté János: A szolgáló szeretet szava, Reformátusok Lapja, jan. 12.

Nagy Tibor: A hitvalló szeretet szava, Reformátusok Lapja, jún. 12.

László Ferenc: „Belőle élünk ma is!” Vallomástétel Zoltán Aladár tanári személyiségéről. Látó, Mvh. 11. sz. 104-105.

László Ferenc: Visszatér a visszatekintő? A Hét, 1998.18.sz. 9-10.

1999

Benkő Judit: Zenélő jelenünk szószólói, Szabadság, jan. 18.

László Ferenc: Előszó, egyben köszöntő, Zenetudományi írások 1998, Kriterion-MTA Zenetudományi Intézet, Bukarest-Budapest, 1999, 5-6.old.

2000

Domokos Géza: Sorozatok margójára,
A Hét, 2000/11. sz. 3-4.

Papp Annamária: Jubileumi Évkönyv,
Szabadság, 2000. okt. 6

2018

2020

Benkő Judit: „Jó tündér” a zenetudományban, Școala muzicologică Francisc László, Lecții perene și mărturii, (szerk. Elena Maria Șorban), Editura Muzicală, 2020, 142-155

2022

Retkes Attila: „Egyszemélyes erdélyi magyar zenetörténeti intézet” – Benkő András emlékezete, Gramofon.hu, 2022.04.04

Nagy-Hintós Diana: Centenáriumát ünnepelte
a Romániai Magyar Dalosszövetség
Szabadság, 2022. május 16.

Rostás-Péter Emese: “Dalában érez a nemzet”
Tudományos ülésszak a Romániai Magyar Dalosszövetség centenáriumán
Művelődés, 2022/6, 19-22.

2023

Nagy-Hintós Diána: Csákány Csilla zenetudós lett a dalosszövetség elnöke
Posztumusz díj Benkő András zenetörténésznek
Szabadság, 2023. nov. 13.

(eredeti link)

Nagy-hintós Diána:
A száz éve született Benkő András zenetörténészre emlékeztünk
Szabadság, 2023, nov. 29

(eredeti link)